Znalec vín > Hesla od J > Jan Křtitel

Jan Křtitel

Svatý Jan Křtitel, (Jan, hebrejsky Jóchánan, „Bůh je milostiv“, asi 5 př. n. l. – kolem 30 n. l.), novozákonní prorok, vinařský patron. V řece Jordánu křtil vodou kajícníky, které káral za jejich hříchy a připravoval je na příchod Spasitele. Pokřtil i Ježíše Krista. Byl uvězněn Herodem Antipou, jemuž vytýkal manželství s Herodiadou, ženou jeho bratra Filippa. Na rozkaz královny Herodiady byl popraven, exekuci údajně předcházela Herodianina intrika s dcerou Salome. Salome (hebrejsky Šalome, „pokojná“), podle tradice dcera Herodiady a Heroda Filippa, tančila před tetrarchou Herodem Antipou a tolik se mu zalíbila, že ji slíbil dát, o cokoli požádá. Na popud své matky královny Herodiady ho požádala o hlavu uvězněného Jana Křtitele. Herodes se zdráhal, ale nakonec dal Jana usmrtit a jeho hlavu přinést na stříbrné míse. Jan Křtitel, mající svátek 24. června, je uváděn mezi vinařskými patrony jen kvůli tomu, že jej zmiňuje Evangelium sv. Lukáše ve spojitosti s vínem, které však on sám nepil, neboť byl asketickým mužem, jenž si vystačil s vodou jako nápojem. V pranostikách je veleben za to, že vinohrady v pravý čas zavlažuje.

Patron:  tkalců, krejčích, kožešníků, koželuhů, barvířů, sedlářů, vinařů, hospodských, bednářů, kominíků, kovářů tesařů, architektů, zedníků, kameníků, vlastníků kin, pastýřů, sedláků, hudebníků, tanečníků, zpěváků.

Svátek sv. Jana Křtitele si připomínáme 24.6.

Onorio Marinari, Salome s hlavou svatého Jana Křtitele, kolem 1670, olej, plátno, 142 × 127 cm, Minneapolis Institute of Art, Minneapolis, USA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Jaroslav Malina, Vinařští patroni.

Poslední revize hesla: 2023


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.