Znalec vín > Hesla od V > Vinice

Vinice

Vinice je zemědělská půda osázená trvalým porostem révy vinné. Před výsadbou nové vinice je nutné ohlásit záměr výsadby na ÚKZÚZ a vyřídit si tzv. právo na výsadbu vinice.

Vinařský zákon č. 223/2004 Sb upravuje základní pojem vinice pro potřeby zákona v §3 odst. c) takto :

„vinohradem nebo vinicí (dále jen „vinice“) zemědělsky obhospodařovaná půda souvisle osázená keři vinné révy jednoho pěstitele o celkové výměře větší než 10 arů, jíž na základě písemné žádosti pěstitele podané po 1. lednu 2001 Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému (dále jen „Ústav“) Ústav přidělil nebo přidělí registrační číslo nebo registrační čísla; vinice o celkové výměře menší než 10 arů je vinicí, pouze má-li na základě písemné žádosti pěstitele podané po 1. lednu 2001 Ústavem přiděleno registrační číslo; vinicí je rovněž vinice vyklučená, k níž nebylo Ústavem uděleno právo na opětovnou výsadbu podle § 9 Zák..“

Z ustanovení vyplývá, že vinice nad 10 arů podléhá registraci u ÚKZÚZu, vinice do 10 arů této registraci nepodléhá, ale může se registrovat dobrovolně. Nelze uvádět do oběhu víno z neregistrované vinice. Výsadba nové vinice je dále upravena:

§8 Nová výsadba

(1) Ústav může na základě žádosti fyzické nebo právnické osoby při splnění podmínek rozhodnout o povolení nové výsadby. 
(2) Ústav rozhodne o povolení nové výsadby prováděné v souladu s předpisy Evropské unie do 90 dnů ode dne zahájení řízení. Ústav stanoví podmínky, za nichž lze o povolení nové výsadby  rozhodnout a zveřejní je na svých internetových stránkách. 
(3) Na udělení povolení nové výsadby podle odstavců 1 a 2 není právní nárok. O odvolání proti rozhodnutí Ústavu podle odstavců 1 a 2 rozhoduje ministerstvo.
 
(4) Vzor žádosti o povolení nové výsadby zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách. 

§9 Právo na opětovnou výsadbu

(1) O udělení práva na opětovnou výsadbu rozhoduje Ústav na základě žádosti pěstitele, který
a) vyklučil vinici, nebo
b) se zaváže, že stanoveným způsobem vyklučí vinici před uplynutím třetího roku od výsadby
nové vinice.

(2) K vyklučení vinice podle odstavce 1 musí mít pěstitel souhlas vlastníka pozemku, k němuž
se vztahuje právo na opětovnou výsadbu. Souhlas doloží pěstitel Ústavu.

(3) Pokud vlastník pozemku nedá souhlas podle odstavce 2, může pěstitel nebo vlastník pozemku podat Ústavu návrh na zahájení řízení o udělení práva na opětovnou výsadbu. V tomto řízení Ústav udělí právo na opětovnou výsadbu vlastníku pozemku, jestliže splní podmínky pro udělení práva na opětovnou výsadbu podle tohoto zákona a předpisů Evropské unie.

(4) Nesplní-li vlastník pozemku podmínky pro udělení práva na opětovnou výsadbu do 2 let od zahájení řízení podle odstavce 3, udělí Ústav právo na opětovnou výsadbu pěstiteli, jemuž vlastník pozemku neudělil souhlas podle odstavce 2, nebo jinému pěstiteli, který se stane uživatelem tohoto pozemku. 

(5) V případě, že pěstitel prokáže Ústavu, že vlastník pozemku nebo jeho pobyt není znám, uveřejní Ústav po dobu 90 dnů na úřední desce obce, ve které se dotčený pozemek nachází, výzvu vlastníkovi pozemku, aby uplatnil své právo na udělení souhlasu či nesouhlasu s vyklučením vinice. Pokud vlastník pozemku v této lhůtě neuplatní své právo souhlasit či nesouhlasit s vyklučením vinice, má se za to, že vlastník pozemku nebo jeho pobyt není znám, a jeho souhlas podle odstavce 2 se nevyžaduje. Po dobu uveřejnění výzvy neběží lhůta pro vydání rozhodnutí.

(6) Právo na opětovnou výsadbu je převoditelné na jiné osoby. O převod práva na opětovnou výsadbu požádá Ústav osoba převádějící toto právo způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem. Ústav o převodu práva na opětovnou výsadbu rozhodne do 90 dnů. Pěstitel může bezplatně převést své právo na opětovnou výsadbu do rezervy podáním žádosti Ústavu, který o převodu do rezervy rozhodne. Vzor žádosti zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.

(7) Právo na opětovnou výsadbu lze uplatnit až do konce osmého vinařského roku následujícího po roce, v němž bylo dokončeno klučení.

(8) Vzor žádosti o udělení práva na opětovnou výsadbu podle odstavce 1 písm. a) a b) a vzor žádosti o převod práva na opětovnou výsadbu zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.

 

Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.